Zásady ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Soleya s.r.o., so sídlom Údenárska 5, 08001 Prešov, IČO 46480901, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, vložka č. 25345/P (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a.    Registrácia a prevádzka portálu

Spoločnosť spracúvava na účely registrácie a prevádzky portálu nasledovné osobné údaje: email, nepovinné: meno, telefón.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • m3v, s.r.o., so sídlom Proč 108, 082 14 Proč, IČO: 47003171 ktorá zabezpečuje prevádzku a vývoj portálu,
  • MARLOW, s.r.o., so sídlom Javorinská 17/5552, 080 01 Prešov, IČO: 46870695, ktorá zabezpečuje prevádzku, vývoj portálu, správu reklamy

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie na portáli.

b.    Kontaktný formulár

Spoločnosť spracúvana účely registrácie a prevádzky portálu nasledovné osobné údaje: meno, email.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania komunikácie.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti (Soleya s.r.o., Údenárska 5, 08001 Prešov) s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na info@hladammajstra.sk.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.