Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Soleya s.r.o. ako prevádzkovateľ portálu www.hladammajstra.sk vydáva tieto všeobecné podmienky užívania portálu, ktorých predmetom je určenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a užívateľa portálu vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom pri užívaní portálu a využívaní jeho služieb. 

Vstupom na portál www.hladammajstra.sk a jeho užívaním užívateľ bezvýhradne pristupuje k týmto všeobecným podmienkam užívania portálu a prehlasuje, že sa so všeobecnými podmienkami užívania portálu riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, tieto vyjadrujú jeho vôľu pri užívaní portálu a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

II. Základné pojmy

Pojmy používané v týchto všeobecných podmienkach užívania portálu, ktoré nie sú odlišne zadefinované v inej časti všeobecných podmienok užívania portálu, majú pre účely týchto všeobecných podmienok užívania portálu nasledovný význam:

„Prevádzkovateľ“ – spoločnosť Soleya s.r.o., so sídlom Údenárska 5, 080 01 Prešov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro., vl.č. 25345/P, IČO: 46 480 901, ktorá vlastní portál (doménu) a vykonáva majetkové práva autora ku grafickému dizajnu portálu, k jeho obsahovej časti a k ďalším častiam, ktoré podliehajú ochrane podľa Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu poskytuje výlučne možnosť vzájomnej výmeny ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov medzi registrovanými účastníkmi portálu, a to sprístupnením portálu užívateľom ako technickej platformy výmeny ponuky a dopytu, bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi registrovanými užívateľmi portálu. 

Sprístupnenie portálu a poskytovanie služieb portálu prevádzkovateľom nezakladá na strane prevádzkovateľa právne postavenie sprostredkovateľa podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka, obchodného zástupcu podľa § 652 a nasl. Obchodného zákonníka, mandatára podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, sprostredkovateľa podľa § 25 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani žiadneho iného subjektu v právnom postavení podnikateľa sprostredkujúceho príležitosť na uzatvorenie zmluvy užívateľom portálu.

„Portál“ – web stránka www.hladammajstra.sk, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ umožňuje vzájomnú výmenu ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov medzi registrovanými účastníkmi portálu a poskytuje bezodplatné služby v oblasti vzájomnej výmeny ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov medzi registrovanými účastníkmi portálu, a to bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi registrovanými užívateľmi portálu. Portál je určený na bezodplatné zadávanie ponuky a dopytu služieb, činností, pracovných a iných výkonov registrovaným užívateľom za účelom ich prezentácie a prípadného ďalšieho využitia ostatnými registrovanými užívateľmi.

Užívateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál a vstúpi na niektorú z jeho podstránok za účelom oboznámenia sa s obsahom portálu.

Registrovaný užívateľ – fyzická alebo právnická osoba konajúca štatutárnym, alebo zmluvným zástupcom, ktorá sa úspešne registrovala prostredníctvom on–line (elektronického) registračného formuláru, v ktorom vyplnila všetky požadované registračné údaje, udelila súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a pripojila prehlásenie, že vstupom na portál a jeho následným užívaním bezvýhradne pristupuje k týmto Všeobecným podmienkam.

Služby portálu – bezodplatná služba poskytovania referencií.

Zákazník – je registrovaný užívateľ využívajúci bezodplatné služby portálu.

Dodávateľ – je registrovaný užívateľ, ktorý využíva všetky bezodplatné služby portálu ako dodávateľ. 

 

III. Používanie portálu

3.1   Užívanie portálu je podmienené úspešnou on-line (elektronickou) registráciou prostredníctvom on-line registračného formuláru. Prevádzkovateľovi:

3.1.1    poskytne správne a úplné údaje v rozsahu - meno, priezvisko (obchodné meno, názov), adresa trvalého pobytu (sídlo, miesto podnikania), e-mailový a telefonický kontakt,

3.1.2    pripojí súhlas formou jeho zaznačenia v on–line registračnom formulári, že vstupom na portál a jeho následným používaním bezvýhradne pristupuje k týmto Všeobecným podmienkam.

IV. Práva, povinnosti a zodpovednosť užívateľa a registrovaného užívateľa

4.1   Užívateľ a registrovaný užívateľ je povinný užívať portál  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými podmienkami, rešpektujúc pritom dobré mravy, pravidlá internetovej etikety a bezpečnostné pravidlá siete Internet.

4.2  Registrovaný užívateľ je povinný počas celej doby registrácie na portáli počínať si tak, aby svojim konaním nepoškodzoval dobré meno prevádzkovateľa a ostatných účastníkov, nedopúšťal sa neoprávneného zásahu do práv duševného vlastníctva, do práva na ochranu osobnosti, resp. iného protiprávneho konania. Predovšetkým je povinný rešpektovať zákonný a zmluvný rámec ochrany autorských a ostatných práv v oblasti duševného vlastníctva podľa bodu VIII. VP a nezasahovať neoprávnene do práva na ochranu osobnosti, najmä nezadávať príspevky nepravdivé, rasistické, vulgárne, erotické alebo inak nevhodné, ktorých zverejnenie by neprimerane zasahovalo do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, bolo v rozpore so zásadami dobrých mravov, alebo pravidiel slušného správania.

4.3  V rámci užívania portálu je registrovaný užívateľ oprávnený zadávať referencie na ostatných užívateľov.  Zakazuje sa zadávať príspevky obsahujúce neplatenú reklamu a príspevky v rozpore s požiadavkami podľa bodu 4.2 VP (t.j. najmä nepravdivé, rasistické, vulgárne, erotické alebo inak nevhodné).

4.4  Prevádzkovateľ portálu je oprávnený vymazať nevhodné referencie a príspevky v rozpore s bodom 4.2 VP.

4.5   Registrovaný užívateľ je oprávnený čerpať pre osobné informačné potreby informácie uverejnené na portáli, dodržiavajúc pritom zásady ochrany autorských práv, predovšetkým ustanovenia bodu 8.2 a 8.3 VP.

4.6   Porušenie povinností podľa predchádzajúcich bodov  4.1. až 4.5 VP oprávňuje prevádzkovateľa k okamžitej deaktivácii registrácie registrovaného užívateľa, znemožňujúcej ďalšie užívanie portálu. Konanie registrovaného užívateľa v rozpore s bodmi 4.1 až 4.5 VP súčasne zakladá nárok prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá mu protiprávnym konaním bola spôsobená, ako aj nárok na uplatnenie primeraného zadosťučinenia za neoprávnený zásah do dobrej povesti prevádzkovateľa.

V. Práva, povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa

5.1   Prevádzkovateľ je povinný umožniť užívanie portálu všetkým užívateľom, bez akejkoľvek diskriminácie, ak splnia všetky podmienky podľa bodu III. VP , dodržiavajú svoje povinnosti (bod IV. VP) a rešpektujú zmluvný a zákonný rámec ochrany autorských a iných práv v oblasti duševného vlastníctva (bod VII. VP). Prevádzkovateľ neručí za dôveryhodnosť, odbornosť a ekonomickú spoľahlivosť registrovaných užívateľov.

5.2   Prevádzkovateľ poskytuje informácie bezodplatne, výlučne na osobné informatívne účely a nezodpovedá za škodu spôsobenú registrovanému užívateľovi ich neaktuálnosťou, nepresnosťou alebo neúplnosťou. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú technickú funkčnosť a bezpečnosť portálu ani za škodu, ktorá registrovanému užívateľovi vznikne v dôsledku technickej poruchy portálu, ktorú nezavinil.

5.3   Prevádzkovateľ má právo podľa vlastnej potreby a vlastného uváženia, kedykoľvek v priebehu existencie portálu, vykonávať zmeny Všeobecných podmienok a technickú aktualizáciu portálu. Zmenu Všeobecných podmienok sa prevádzkovateľ zaväzuje zverejniť na portáli najneskôr 24 hodín pred nadobudnutím jej účinnosti, tak aby registrovaný užívateľ mal možnosť sa s ňou riadne oboznámiť. V prípade plánovanej odstávky portálu za účelom vykonania technickej aktualizácie sa prevádzkovateľ zaväzuje oznámiť užívateľovi prostredníctvom portálu najneskôr 24 hodín vopred.

5.4   Prevádzkovateľ poskytuje služby výlučne sprístupnením portálu, bez vyvíjania akejkoľvek činnosti smerujúcej k sprostredkovaniu zmluvného vzťahu medzi registrovanými užívateľmi portálu a neručí za splnenie záväzkov dojednaných medzi registrovanými užívateľmi, ani za kvalitu a odbornú stránku ich plnenia.

5.5   Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah zákazky a ponuky registrovaným užívateľom, ani za príspevky registrovaného užívateľa v rámci referencií. Príspevky uverejňované v rámci referencií prezentujú výlučne osobné názory registrovaného užívateľa. Právne následky porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov užívaním portálu a jeho služieb registrovaným užívateľom zakladá osobnú zodpovednosť príslušného registrovaného užívateľa.  

VI. Ochrana osobných údajov

6.1   Prevádzkovateľ portálu podľa Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje registrovaných užívateľov.

Fyzické osoby v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa. Právnické osoby v rozsahu názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, telefónne číslo, web stránka, e-mailová adresa.

6.2   Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, po dobu platnosti súhlasu udeleného podľa bodu 3.1.2 VP .

6.3   V súlade s udeleným súhlasom so spracúvaním osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený vykonať prenos osobných údajov v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a prenechať ich spracúvanie sprostredkovateľovi.

6.4   Registrovaný užívateľ ako dotknutá osoba má práva podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov, vrátane práva odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov udelený podľa bodu 3.1.2 VP, a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa: Soleya s.r.o., Údenárska 5, 080 01 Prešov. Písomným odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov registrovaného užívateľa, prevádzkovateľ uskutoční výmaz jeho registrácie.

VII. Ochrana autorských a ostatných práv v oblasti duševného vlastníctva

7.1   Prevádzkovateľ disponuje užívateľskými právami k doméne www.hladammajstra.sk a je držiteľom výhradnej licencie podľa § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) na výkon majetkových práv autora podľa § 21 Autorského zákona ku grafickému dizajnu portálu, a to na všetky spôsoby použitia diela podľa § 18 Autorského zákona, bez vecného a územného obmedzenia. Prevádzkovateľ súčasne vykonáva majetkové práva autora k obsahovej (textovej) časti portálu a k ostatným jeho častiam, ktoré podliehajú ochrane Autorského zákona.

7.2   Registrovaný užívateľ je oprávnený použiť články, informácie, obrázky, databázy alebo akékoľvek ďalšie údaje (ďalej len „Údaje“) obsiahnuté na portáli výlučne pre osobné a nekomerčné potreby, pričom pri každom použití údajov obsiahnutých na portáli je povinný riadne uviesť zdroj informácií (uvedením názvu portálu, jeho domény a označenia prevádzkovateľa) a dátum získania údajov z portálu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa sa zakazuje umiestňovanie údajov do diskusných skupín, mail listov, alebo elektronických bulletinov.

7.3   Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa sa zakazuje akékoľvek používanie údajov obsiahnutých na portáli, ich spracovanie, zaradenie do súborného diela, verejné rozširovanie (napr. formou kopírovania, cestou multimédií, elektronickou cestou, alebo pomocou sieťového PC), alebo iné sprístupňovanie verejnosti (iný verejný prenos) údajov na komerčné potreby.

7.4   Právnej ochrane podlieha aj technické a grafické riešenie, návrh a štruktúra portálu a jeho zdrojový kód. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa sa zakazuje akékoľvek používanie, vrátane spracovania a rozširovania (napr. cestou kopírovania alebo napodobňovania), akýchkoľvek prvkov použitých v rámci technického a grafického riešenia a štruktúry portálu.

 

 

VIII. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

8.1  Otázky týkajúce sa fungovania  portálu Vám budú zodpovedaná prostredníctvom e-mailu:  info@hladammajstra.sk ,  alebo telefonicky na  051/3211624.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1  Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom, prevádzkovateľom a registrovaným užívateľom neupravené týmito Všeobecnými podmienkami sa spravujú aplikovateľnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Autorského zákona, Zákona o ochrane osobných údajov. Ak užívateľ pri používaní portálu má postavenie spotrebiteľa, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými podmienkami Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

9.2  Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2018.